Date: dinsdag - 18 januari 2022
Wat wij doen

Dat is wat wij doen. Een écht objectief advies geven over een bepaald vraagstuk. Mocht u ergens mee zitten, van financiën tot woningbouw, wij van Second Opinion helpen u graag.

HYPOTHEEK
 

Afwikkeling hypotheek
 Accepteren van hypotheekofferte
 Afronden van de hypotheek
 Akkoord zijn hypotheek
 Hypotheekakte
 Nota van afrekening

Benodigde hypotheek
 Benodigde hypotheek
 Eigen geld
 Kosten Koper
 Looptijd van een hypotheek
 Maandlasten
 Overbruggingskrediet
 Overige kosten van een eigen woning
 Verbouwingsdepot
 Vrij op Naam

Fiscaliteiten
 Aftrekposten
 Belastingaangifte
 Eerste woning
 Fiscaliteit
 Tweede woning

Hypotheek
 Bureau Krediet Registratie
 Hoeveel kunt u maximaal lenen
 Hypotheek

Hypotheekrente
 Hypotheekrente
 Renteconstructies
 Variabele rente
 Vaste rente

Hypotheeksoorten
 Aflossingsvrije hypotheek
 Annuïteitenhypotheek
 Beleggingshypotheek
 Fiscale spelregels kapitaalverzekering
 Hypotheek
 Hypotheeksoorten
 Keuze hypotheeksoort
 Levenhypotheek
 Lineaire hypotheek
 Spaarbeleggingshypotheek
 Spaarhypotheek

Meer doen met uw woning
 Meer doen met uw woning
 Overwaarde benutten
 Verbouwen
 Verlagen maandlasten

Verhuizen
 Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen
 De laatste paar dagen voor de verhuizing
 De laatste twee weken voor de verhuizing
 Inpakken
 Laten verhuizen
 Na aankomst in de nieuwe woning
 Na de verhuizing
 Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
 Op de verhuisdag zelf
 Verhuischecklist
 Verhuizen
 Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen
 Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis
 Wie moeten allemaal weten dat u verhuist
 Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen

Verzekerd wonen
 Inboedelverzekering
 Laten verhuizen
 Opstalverzekering
 Verbouwen
 Verzekerd wonen
 Zelf verhuizen

Verzekeren
 Wat moet u verzekeren

 


 


Afwikkeling hypotheek

 

Accepteren van hypotheekofferte

 ^top

Als u de offerte heeft beoordeeld en akkoord heeft bevonden, kunt u deze accepteren. Voor de definitieve beoordeling van uw hypotheekaanvraag ontvangt de geldverstrekker graag aanvullende informatie. In uw offerte staat precies vermeld welke informatie benodigd is, maar u kunt denken aan:

 • originele werkgeversverklaring van u en uw partner.
 • meest recente loonstrook van u en uw partner.
 • specificatie van verbouwing, indien van toepassing. .
 • voorlopig koopcontract, door koper en verkoper getekend.
 • origineel taxatierapport van de woning, opgesteld door een onafhankelijk makelaar.
 • gezondheidsverklaring van u en uw partner, indien een levensverzekering wordt afgesloten bij de hypotheek.
 • akte van geldlening voor de bankgarantie.
 • laatste dagafschrift lening, indien van toepassing.
 • specificatie eigen middelen, indien van toepassing.
 • jaarstukken van de laatste 3 jaar voor een zelfstandig ondernemer.
 • aangifte inkomstenbelasting van de laatste 3 jaar voor een zelfstandig ondernemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afronden van de hypotheek

 ^top

Zodra een hypotheek definitief akkoord is worden de stukken door de geldverstrekker naar de notaris verzonden. Deze draagt zorg voor het zgn passeren van de hypotheekakte en voor de financiële afwikkeling middels de nota van afrekening.

Hypotheek akkoord
Welke informatie moet u allemaal aanleveren als u een
hypotheekofferte accepteert. Wanneer is een hypotheek akkoord bevonden? De hypotheek moet dan zowel financieel als medisch in orde zijn bevonden.

Notaris
Wanneer een aanvraag zowel financieel als medisch akkoord is zullen de stukken door de geldverstrekker naar de notaris worden gestuurd. De notaris draagt zorg voor het passeren van de hypotheekakte. De notaris doet dit conform de stukken die hij van de geldverstrekker krijgt aangeleverd. Van tevoren zult u uw personalia moeten aanleveren met een kopie van een legitimatiebewijs. Het origineel controleert de notaris bij het verlijden van de hypotheekakte. Van de notaris krijgt u een concept hypotheekakte thuisgestuurd met de post. De notaris draagt ook zorg voor de financiële afwikkeling. Zodra u de hypotheekakte heeft getekend en deze is ingeschreven in de registers van het kadaster, is de hypotheek officieel van kracht. Een afschrift van de akte wordt door de notaris naar u opgestuurd.

Als de uitkeringen van een levensverzekering als onderpand dienen voor de hypotheek, zal de notaris dit ook opnemen in de akte. Deze zogenaamde verpanding van de uitkeringen komt dan ook op uw polis te staan. Daarom ontvangt u slechts een kopie van de polis, het origineel gaat naar de geldverstrekker.

! In principe vindt het passeren van de hypotheekakte plaats meteen nadat u eigenaar bent geworden van de woning.

Dit is overigens niet noodzakelijk, maar wanneer beide handelingen achter elkaar plaatsvinden krijgt u een korting op de tarieven van de notaris.

Hypotheekakte
De
hypotheekakte vermeldt alle afspraken die door u en de geldverstrekker zijn gemaakt. Hierin staat de te betalen rente vermeld, de wijze van aflossing etc..

Nota van afrekening
De notaris draagt zorg voor de financiële afwikkeling van de hypotheek en de te betalen koopsom. Van tevoren zult u van de notaris een
nota van afrekening krijgen met daarop de koopsom, alle inhoudingen, het hypotheekbedrag en wat u uiteindelijk ontvangt of nog moet betalen.

 
Akkoord zijn hypotheek

 ^top

De geldverstrekker is degene die bepaalt of een hypotheek definitief akkoord is. Een hypotheek moet zowel financieel akkoord zijn als medisch akkoord.

Financieel akkoord
De geldverstrekker zal graag bevestigd willen hebben dat de informatie die u hem verstrekt juist is. Dat is de reden dat u veel informatie moet aanleveren. De geldverstrekker zal aan de hand van de werkgeversverklaring en het loonstrookje controleren of uw inkomen voldoende is voor de te verstrekken hypotheek.

Verder zal de geldverstrekker een toetsing uitvoeren bij het BKR om te toetsen of uw betalingsgedrag in het verleden correct is geweest. Een codering bij het BKR kan een reden zijn om u geen hypotheek te verstrekken.

Tevens zal de geldverstrekker het taxatierapport bestuderen. Van belang zijn hierbij de staat van onderhoud van het pand en de waarde van de woning. De geldverstrekker baseert zich niet op de vrije verkoopwaarde (de prijs die u onder normale omstandigheden voor u woning krijgt), maar op de executiewaarde (de prijs die u voor uw woning krijgt bij een gedwongen verkoop). In principe kunt u 125% van de executiewaarde lenen.

Als alle aangeleverde informatie door de geldverstrekker in orde is bevonden, zal de geldverstrekker een financieel akkoord afgeven. Dan wordt ook een bankgarantie gesteld of een waarborgsom gestort.

Medisch akkoord
Dit is van belang als er naast de hypotheek ook een levensverzekering wordt gesloten die een uitkering geeft bij overlijden. Voordat u naar de notaris gaat is een medisch akkoord noodzakelijk. Dit houdt in dat het aangevraagde overlijdensrisico (het verzekerd kapitaal) kan worden geaccepteerd.

! Voor het verkrijgen van een medisch akkoord wordt gebruik gemaakt van een door u ingevulde gezondheidsverklaring.

Aan de hand hiervan zal de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij beoordelen of het overlijdensrisico kan worden geaccepteerd. U dient er rekening mee te houden dat bij risico's boven de EUR 136.134,- in alle gevallen een keuring noodzakelijk is. Bij risico's beneden de EUR 136.134,- kan de medisch adviseur besluiten tot een keuring als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft.

Als er sprake is van een verhoogd risico kan dat leiden tot een verhoging van de verzekeringspremie. Voordat dit wordt doorgevoerd zult u altijd een schrijven van de verzekeringsmaatschappij ontvangen, waarin wordt uitgelegd wat de reden is van de verhoging. Bovendien zal men u vaak een voorstel doen met de keuze uit een hogere premie of een lager overlijdensrisico. Zodra u een keuze heeft gemaakt uit een van de voorstellen zal er een medisch akkoord komen en zal de definitieve premie worden vastgesteld.

 
Hypotheekakte

 ^top

De hypotheekakte wordt getekend bij de notaris. Dit gebeurt pas nadat u eigenaar bent geworden van de woning. Slechts als eigenaar van een woning kunt u een hypotheek op de woning vestigen. De hypotheekakte bevat een aantal belangrijke aspecten:

 • Omschrijving van de woning die u heeft aangekocht.
 • Het bedrag waarvoor de geldverstrekker u hypotheek verleent. Door de geldverstrekker wordt dit altijd verhoogd met een bedrag voor rente en kosten. Stel dat u uw verplichtingen niet nakomt. Dan heeft de geldverstrekker de mogelijkheid om bij verkoop van de woning ook de achterstallige rente en gemaakte kosten van u te ontvangen.
 • De rente die u gaat betalen, en hoe lang de rente vaststaat.
 • De wijze van aflossing van de hypotheek.
 • Huurbeding: verhuur van de eigen woning is slechts toegestaan met toestemming van de geldverstrekker. Als een woning is verhuurd is deze in de regel minder waard, omdat de verkoop van een verhuurde woning vaak problemen oplevert.
 
Nota van afrekening

 ^top

Vlak voor de datum van eigendomsoverdracht krijgt u van de notaris de zogenaamde nota van afrekening. Hierop staat de financiële afwikkeling met betrekking tot de aankoop van de woning.

U kunt op de nota de koopsom en alle bijkomende kosten met betrekking tot de eigendomsoverdracht terugvinden. Vervolgens staat aangegeven hoeveel hypotheek er wordt verstrekt en alle daarmee samenhangende kosten. Tot slot vindt via de nota de afrekening plaats van de zakelijke lasten en belastingen. Deze zijn door de verkoper vaak aan het begin van het jaar voor een heel jaar voldaan en komen na de datum van transport voor uw rekening. Te denken valt aan erfpachtscanon, gemeentelijke onroerende zaakbelasting, bijdragen aan het hoogheemraadschap of poldergelden en rioolrecht.

! Onder aan de nota van afrekening staat vermeld welk bedrag nog is te voldoen of door u is te ontvangen.

Dit bedrag is mede afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de inbreng van eigen middelen.

 

Benodigde hypotheek

Benodigde Hypotheek

 ^top

 Als u een woning heeft gekocht dient u de hoogte van uw hypotheek te bepalen. Om de hoogte van de hypotheek te bepalen spelen eigen geld en bijkomende kosten een belangrijke rol.

Eigen geld
Als u
eigen geld heeft, kunt u dat bijvoorbeeld gebruiken om een lagere hypotheek te nemen dan nodig is om het huis en alle bijkomende kosten te betalen. Het is echter niet altijd verstandig om uw eigen geld hiervoor te gebruiken. Bovendien is eigen geld meer dan alleen geld op een spaarrekening. Het kan ook de overwaarde in uw huidige woning zijn.

Wat zijn de bijkomende kosten?
Naast de koopsom van de woning krijgt u ook te maken met bijkomende kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort woning dat u koopt. Bij een bestaande woning krijgt u meestal te maken met
Kosten Koper en bij een nieuwbouwwoning met Vrij op Naam. Onder bijkomende kosten wordt ook een mogelijke verbouwing verstaan.

 
Eigen geld

 ^top

 Eigen geld is geld op een bankrekening, spaarrekening of in effecten (aandelen, obligaties etc.). Eigen geld is ook het verschil tussen de verkoopprijs van de oude woning en de daarbij behorende hypotheek, de zogenaamde overwaarde. Als de kabinetsplannen doorgang vinden (en de kans daarop is groot), bent u verplicht om bij verhuizing de overwaarde te investeren in uw nieuwe huis. Het is dan niet meer toegestaan om een volledige hypotheek te geven en de overwaarde aan te wenden voor andere doeleinden.

Vroeg of laat hebben de meeste mensen behoefte aan extra geld voor consumptieve doeleinden zoals een tweede huis, boot, auto etc..
Als u hiervoor geld leent is de rente niet meer aftrekbaar. Als u toch geld leent kan dat tot gevolg hebben dat de aankoop te duur wordt of een belegging onrendabel. Het eigen geld hiervoor beschikbaar houden, of sparen voor een aankoop is dan meestal voordeliger.

Wanneer u bij verkoop van uw huidige woning EUR 90.756,- overhoudt, stop die dan niet in uw nieuwe huis. Als u dit geld in de toekomst namelijk nodig heeft, zult u uw hypotheek moeten verhogen. De rente over die verhoging is dan niet meer aftrekbaar als u het geld gebruikt voor consumptieve doeleinden. Als u het geld daarentegen wegzet, kunt u er ook in de toekomst over blijven beschikken.

U hoeft over beleggingsrendementen tegenwoordig slechts 1,2% belasting te betalen, terwijl ze (dividend) vroeger progressief belast waren. Daarnaast moest u over uw vermogen in het verleden ook nog vermogensbelasting betalen van 0,8 promille. Ook deze vermogensbelasting is inmiddels afgeschaft.

Stel dat u het geld uit uw huidige woning nodig heeft voordat deze is verkocht, kunt u hiervoor een overbruggingskrediet afsluiten.

Voorbeeld
Het moet mogelijk zijn om met uw eigen geld een behoorlijk rendement te behalen. Zodanig dat u van het rendement de extra rente kunt betalen als u een hogere hypotheek afsluit. Een voorbeeld ter verduidelijking. U heeft EUR 90.756,- eigen geld. De hypotheekrente is 7% en de te betalen belasting is 42%. U betaalt dan netto EUR 3.685,- aan hypotheekrente. Stel dat de EUR 90.756,- aan rendement 6 % oplevert. Dat is netto EUR 4.356,-. Na betaling van de extra hypotheekrente houdt u nog EUR 672,- over.

Als u het eigen geld in uw huis stopt, bespaart u dus EUR 3.685,- aan rente. Aangezien over de waarde van de eigen woning geen belasting hoeft te worden betaald, leidt dat tot een besparing. Maar u houdt ook niets over.

Wat de kosten betreft maakt het dus niet uit of u het eigen geld wel of niet in uw eigen woning stopt. Blijft het voordeel dat u over EUR 90.756,- kunt blijven beschikken als u dit bedrag buiten de woning houdt. En als het rendement over die EUR 90.756,- boven de 6% uitkomt, levert dit al snel een toenemende meeropbrengst op.

 
Kosten Koper

 ^top

 Heel vaak ziet u bij een bestaande woning achter de vraagprijs de term K.K. (Kosten Koper) staan. Dit betekent dat alle kosten, gemaakt voor het verkrijgen van het eigendom van de woning, voor rekening van de koper zijn. Daarnaast krijgt u nog te maken met de kosten, gemaakt voor het verkrijgen van de hypotheek. Mogelijke kosten bij een bestaande woning zijn:

 • Overdrachtsbelasting: bij het kopen van een bestaande woning bent u als koper belasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom. Mocht u de woning binnen 6 maanden weer verkopen, krijgt u de door u betaalde overdrachtsbelasting terug.
 • Makelaarscourtage: deze kosten zijn van toepassing als u bij de koop gebruik hebt gemaakt van de diensten van een makelaar. Het bedrag wordt afgeleid van de koopsom van de woning. Hoe duurder de woning, hoe hoger de makelaarscourtage.
 • Verbouwingskosten: het bedrag dat u nodig heeft voor het opknappen van de woning, bijvoorbeeld een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe raamkozijnen e.d. De geldverstrekker kan eisen dat u hiervoor een verbouwingsdepot aanhoudt.
 • Roerende zaken: bij roerende zaken kan gedacht worden aan zaken die niet nagelvast aan de woning vastzitten, zoals bijvoorbeeld een cv-ketel, vloerbedekking, gordijnen etc. Over roerende zaken opgenomen in de koopsom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
 • Notariskosten transportakte: de kosten van de notaris voor het passeren van de transportakte in verband met de eigendomsoverdracht van de woning.
 • Notariskosten hypotheek: de kosten die de notaris maakt in verband met de hypotheekakte.
 • Taxatiekosten: de kosten voor het laten taxeren van de woning. Voor het verkrijgen van een hypotheek op een bestaande woning is in principe altijd een taxatierapport verplicht. Het taxatierapport dient te worden opgesteld door een onafhankelijk makelaar
 • Afsluitprovisie: het bedrag dat u betaalt aan de geldverstrekker in verband met het afsluiten van de hypotheek. Deze provisie bedraagt in principe 1% van het hypotheekbedrag.
 • Borgtochtprovisie NHG: de kosten die u maakt voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.
 
Looptijd van een hypotheek

 ^top

 In het algemeen bedraagt de looptijd van een hypotheek 30 jaar, maar dat is niet strikt noodzakelijk. De looptijd van een hypotheek mag ook korter of langer zijn. Als u voor een kortere looptijd kiest, zijn de kosten per jaar over het algemeen hoger. De hypotheek moet immers in kortere tijd betaald worden en het vermogen om de hypotheek af te lossen moet ook in kortere tijd opgebouwd worden. Een hypotheek mag ook langer lopen dan 30 jaar, maar de hypotheekrenteaftrek is beperkt tot 30 jaar. Wanneer u naast de hypotheek een levensverzekering heeft gesloten zult u minimaal een looptijd van 15 of 20 jaar moeten kiezen. Anders voldoet u niet aan de fiscale spelregels.

Welke looptijd kiest u?
U dient zelf te bepalen welke looptijd u wenst voor uw hypotheek. Persoonlijke omstandigheden kunnen u doen besluiten tot een kortere of langere looptijd. Ook de hypotheeksoort is van invloed op de looptijd. Bij een spaarhypotheek van enige omvang bijvoorbeeld, zit u al gauw aan een minimale duur van 20 jaar.

 
Maandlasten

 ^top

Bij de hypotheeklasten maken we onderscheid in bruto maandlasten en netto maandlasten. Bruto maandlasten is het bedrag dat u maandelijks betaalt aan uw hypotheek samengesteld uit rente, aflossing en premie. Netto maandlasten is het bedrag dat u betaalt na aftrek van het belastingvoordeel. De hypotheekrente voor de eigen woning is immers aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als bij de netto maandlasten alle overige lasten van een eigen woning worden opgeteld, ontstaan de woonlasten.

Eigenwoningforfait
Bij het bepalen van de netto maandlasten dient ook rekening te worden gehouden met het eigenwoningforfait. Als eigenaar van een woning betaalt u belasting over de waarde van de woning. De belasting die u moet betalen is een percentage van de waarde van de woning. Dit heet het eigenwoningforfait. Als waarde van de woning wordt de zogenaamde WOZ (Wet Onroerende Zaakbelasting) waarde aangehouden. Van de gemeente krijgt u een beschikking met daarop de WOZ waarde. De uiteindelijk te betalen belasting is van invloed op de netto maandlasten.

Netto maandlasten voor de hypotheeksoorten
De keuze voor een hypotheeksoort is van invloed op de netto maandlasten. Voor de diverse hypotheeksoorten geven we aan hoe de netto maandlastenzich ontwikkelen gedurende de looptijd van de hypotheek. Uitgangspunt hierbij is dat de rente niet verandert:

 • Lineaire hypotheek: hoge netto maandlasten in het begin (gedurende de looptijd worden de netto maandlasten lager)
 • Annuïteiten hypotheek: lage netto maandlasten in het begin (gedurende de looptijd worden de netto maandlasten hoger)
 • Spaarhypotheek: constante netto maandlasten gedurende de looptijd (u lost immers niets af op uw hypotheek)
 • Beleggingshypotheek: constante netto maandlasten gedurende de looptijd (u lost immers niets af op uw hypotheek)
 • Spaarbeleggingshypotheek: constante netto maandlasten gedurende de looptijd (u lost immers niets af op uw hypotheek)
 • Aflossingsvrijehypotheek: constante netto maandlasten gedurende de looptijd (u lost immers niets af op uw hypotheek) 

Woonlasten
Als u alle
overige kosten van een eigen woning, zoals de onroerende zaakbelasting, waterschapslasten en andere overige kosten optelt bij de hypotheeklasten, krijgt u de woonlasten.

 
Overbruggingkrediet

 ^top

Stel, u koopt een andere woning (die uiteraard betaald moet worden) terwijl u uw huidige woning nog niet heeft verkocht. U kunt dan tijdelijk extra geld nodig hebben. In de nieuwe hypotheek kan rekening worden gehouden met een bedrag aan eigen geld (verkoopprijs -/- hypotheek op de huidige woning) dat pas vrijkomt bij verkoop van de huidige woning. Om deze periode te overbruggen kan een overbruggingskrediet worden afgesloten. Zodra de huidige woning is verkocht, wordt het overbruggingskrediet afgelost.

Een overbruggingskrediet kan bij een willekeurige geldverstrekker worden afgesloten. De geldverstrekker bepaalt de hoogte van een te verstrekken overbruggingskrediet. Als de huidige woning al is verkocht, is dat over het algemeen de verkoopprijs -/- de hypotheek. Indien de woning nog niet verkocht is, zal een geldverstrekker voorzichtiger zijn en eerst een taxatie van uw huidige woning verlangen.

Als u een overbruggingskrediet afsluit moet u gedurende de looptijd van dit krediet rente betalen. De te betalen rente kan per geldverstrekker verschillen. Ook wordt een overbruggingskrediet vaak ingeschreven in het hypothekenregister, waardoor u notariskosten verschuldigd bent.

Voorbeeld
U gaat een andere woning kopen voor een bedrag van EUR 181.512,-. U sluit hiervoor een hypotheek van EUR 199.663,- . U gaat uw huidige woning verkopen voor een bedrag van EUR 158.823,-, terwijl er nog een hypotheek op rust van EUR 136.134,-. U heeft dus een overwaarde van EUR 22.689,- Deze overwaarde wilt u gebruiken bij de hypotheek. Op 1 juni koopt u de andere woning aan, terwijl u de huidige woning verkoopt op 1 juli. De overwaarde die u nodig heeft komt dus pas een maand later vrij. U heeft deze echter nu al nodig en u moet dus als het ware een maand overbruggen. Omdat het zeker is dat u die EUR 22.689,- ook daadwerkelijk gaat ontvangen is de geldverstrekker u bereid een overbruggingskrediet te verlenen ter hoogte van EUR 22.689,-. Zodra u de oude woning heeft verkocht betaalt u de EUR 22.689,- terug aan de geldverstrekker.

 
Overige kosten van een eigen woning

 ^top

Als u een woning koopt krijgt u naast de hypotheek ook nog met andere kosten te maken. Denk hierbij aan servicekosten, onroerende zaakbelasting, onderhoudskosten, erfpacht en waterschaplasten.

Servicekosten
Als eigenaar van een appartement krijgt u te maken met servicekosten omdat u verplicht lid bent van een Vereniging van Eigenaren. Van de servicekosten worden een aantal gemeenschappelijke kosten betaald zoals een opstalverzekering, onderhoud aan het gebouw, reservering voor toekomstig onderhoud, eventueel een voorschot stookkosten etc. Informeer vooraf bij een makelaar naar de hoogte van de servicekosten en welke kosten er mee betaald worden.

Onroerende zaakbelastingn
Als u eigenaar bent van een woning krijgt u te maken met de onroerende zaakbelasting (OZB). U betaalt zowel een gebruikersdeel als een eigenarendeel. Een huurder betaalt alleen het gebruikersdeel. De hoogte van de OZB hangt af van de door de gemeente vastgestelde WOZ (Wet Onroerende Zaakbelasting) waarde. Per EUR 2.269,- WOZ-waarde varieert de OZB tussen de 2,27 euro en 15,88 euro. Als richtlijn kunt u een gemiddelde OZB aannemen van 6,81 euro.

Onderhoudskosten
Als u eigenaar bent van een huis zult u zelf moeten zorgen voor het onderhoud. Bij een appartement zal een deel van het onderhoud door de Vereniging van Eigenaren worden gedaan. De kosten van het onderhoud zijn afhankelijk van:

 • uw eigen handigheid, kunt u zelf onderhoud plegen of moet u iemand inhuren.
 • Het jaar waarin het huis gebouwd is en hoe de staat van onderhoud is
 • Gebruikte bouwmaterialen, veel hout vergt veel onderhoud.
 • Het soort huis (vrijstaand, in een rijtje).
 • De locatie van de woning (veel of weinig verkeer, aan zee, veel groen). 

Erfpacht
Als u een huis met erfpacht koopt moet u jaarlijks een canon betalen aan de gemeente. Het is dus vaak aantrekkelijker om een woning op eigen grond te kopen. Wanneer u toch een woning op erfpachtgrond koopt, probeer dan de canon zo lang mogelijk af te kopen. Anders kunt u met tussentijdse verhogingen van de gemeente worden geconfronteerd.

Waterschapslasten
U kunt als eigenaar van een woning een heffing opgelegd krijgen van het waterschap. Van deze heffing worden de kosten van waterbeheersing en onderhoud aan dijken betaald. De heffing is afhankelijk van de WOZ waarde van uw woning. Het tarief varieert per EUR 454,- waarde van nihil tot 0,54 euro per jaar.

 
Verbouwingsdepot

 ^top

Bij verbouwing aan uw woning kunt u een extra hypotheek nemen om de verbouwing te bekostigen. In het taxatierapport zal worden opgenomen voor welk bedrag u gaat verbouwen. U kunt maximaal 125% van de executiewaarde na verbouwing lenen. De executiewaarde is de prijs die u voor uw woning krijgt bij een gedwongen verkoop. In de meeste gevallen zal de geldverstrekker eisen dat u het bedrag van de verbouwing stort in een verbouwingsdepot, tenzij u al een flinke overwaarde in uw woning heeft. In geval van nieuwbouw spreken we van meerwerk en dat kan gewoon worden meegenomen in de hypotheek.

In de meeste gevallen zal de notaris het verbouwingsdepot inhouden op de hypotheek. Het bedrag is in principe gebaseerd op de opgave zoals deze in het taxatierapport staat vermeld. Als in het taxatierapport wordt gesproken over een verbouwing van EUR 11.345,- zal een verbouwingsdepot worden aangehouden ter waarde van EUR 11.345,-. U kunt de facturen die op de verbouwing betrekking hebben aan de geldverstrekker sturen. Deze zal de facturen uit het verbouwingsdepot betalen. Ook als u bonnen van verbouwingswerkzaamheden betaald heeft uit eigen portemonnee, kunt u deze opsturen aan de geldverstrekker, die de bedragen dan overmaakt op uw privé-rekening. In sommige gevallen volstaat een verklaring van de makelaar dat de verbouwingswerkzaamheden zijn uitgevoerd om uw geld uit het bouwdepot uitbetaald te krijgen.

Bij een bouwdepot krijgt u van de geldverstrekker een vergoeding op uw geld. Deze rente is in het algemeen 1% à 1,5% lager dan de door u te betalen hypotheekrente.

 
Vrij op Naam

 ^top

Heel vaak ziet u bij een nieuwbouwwoning achter de vaste prijs (dat wil zeggen dat er over de prijs niet onderhandeld kan worden) de term V.O.N. (Vrij Op Naam). Dit betekent dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning in de koopsom zijn inbegrepen. Daarnaast krijgt u nog wel te maken met de kosten in verband met het verkrijgen van de hypotheek. De volgende kosten spelen mee bij de koop van een nieuwbouwwoning:

 • Meerwerk: het extra bedrag dat nodig is voor meerwerk aan de nieuw te bouwen woning, zoals een luxere badkamer, duurderetegels e.d.
 • Bouwrente: dit brengt de bouwer u in rekening als al met de bouw is begonnen. De bouwer wil hiermee het verlies compenseren dat hij lijdt, omdat hij al met de bouw is begonnen terwijl de woning nog niet is verkocht. De bouwrente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 • Renteverlies tijdens de bouw: het bedrag dat u meefinanciert om tijdens het bouwen van de woning de hypotheekrente te betalen. Dit ter voorkoming van een dubbele woonlast tijdens de bouwperiode.
 • Afsluitprovisie: het bedrag dat u betaalt aan de geldverstrekker in verband met het afsluiten van de hypotheek. De afsluitprovisie bedraagt in principe 1% van de koopsom.
 • Borgtochtprovisie NHG: de kosten die u maakt voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • Notariskosten hypotheek: de kosten die de notaris maakt in verband met de hypotheekakte.
 

Fiscaliteiten

Aftrekposten

 ^top

Als het gaat om uw eerste of tweede eigen woning, kunt u een aantal kosten van de belasting aftrekken. De hypotheekrente van uw eerste woning is aftrekbaar. Door de verlaging van de belastingtarieven in het nieuwe belastingstelsel krijgt u wel minder terug over betaalde hypotheekrente, waardoor uw nettohypotheeklast kan stijgen. Vul uw persoonlijke gegevens in en u krijgt een overzicht van uw renteaftrek in 2001.

De kosten van geldleningen en rente in verband met aanschaf, onderhoud en verbetering van uw eerste eigen woning blijven in hoogte onbeperkt aftrekbaar. De rente is maximaal 30 jaar aftrekbaar. Let wel op: om rente van leningen voor aanschaf, onderhoud en verbetering af te trekken, heeft u alle bonnen en schriftelijke bewijsstukken nodig.

De overwaarde van uw eerste woning valt buiten elke belastingheffing. Overwaarde kan echter leiden tot een verhoging van uw WOZ-waarde, waardoor de hoogte van uw eigenwoningforfait kan stijgen. Als u de woning verkoopt, wordt de verkoopwinst niet belast; een verlies is niet aftrekbaar.

Als u na 1 januari 2001 een nieuwbouwwoning koopt, is de rente over de financiering van bouwrente vanaf 2002 niet meer aftrekbaar. De bouwrente zelf blijft wel aftrekbaar.

Tweede woning
U kunt de rente en kosten van uw hypothecaire leningen en andere geldleningen voor uw tweede woning niet aftrekken. Uw hypotheekschuld mag wel worden afgetrokken bij het bepalen van het vermogen. Hierdoor wordt de grondslag van de vermogensrendementsheffing verlaagd.

 
Belastingaangifte

 ^top

Sinds 1 januari 2001 is het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. Het invullen van uw belastingformulier volgens het nieuwe systeem doet u vanaf het voorjaar van 2002.

Uitgangspunten belastingherziening
Het doel van de belastingherziening is arbeid aantrekkelijker te maken en milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. Dit betekent dat de belastingdruk op arbeid minder wordt en verschuift naar consumptie. De tarieven voor inkomstenbelasting gaan omlaag en de BTW op goederen en diensten stijgt van 17,5% naar 19%. U betaalt dus minder belasting over wat u verdient; maar hoe meer u consumeert, hoe meer belasting u betaalt. De belastingherziening gaat uit van het idee dat 'de vervuiler betaalt'.

'Belastingwijzer eigen huis 2001'
Als u alle fiscale informatie over uw eigen woning wilt, bestelt u deze brochure bij de Belastingdienst. De brochure maakt uw
belastingaangifte makkelijker: u krijgt uitleg aan de hand van duidelijke voorbeelden. Ook alle andere posten van het aangifteformulier E komen aan de orde, zoals aftrekbare reis- en beroepskosten, betaalde en ontvangen rente.

 
Eerste woning

 ^top

Als u een woning bezit of gaat kopen, heeft dat fiscale gevolgen. Meestal levert het u belastingvoordeel op, omdat u de hypotheekrente kunt aftrekken. Dat geldt ook voor een aantal andere kosten zoals afsluitkosten, taxatiekosten en administratiekosten. Als aan uw hypotheek een levensverzekering is gekoppeld, wordt later met de uitkering uw hypotheek afgelost. Volgens de huidige fiscale wetgeving is dit bedrag onder bepaalde voorwaarden vrij van belastingheffing, ook bij overlijden.

U wilt weten hoeveel hypotheekrente u jaarlijks kunt aftrekken na het ingaan van een nieuwe hypotheek? Vul uw persoonlijke gegevens in en u krijgt een overzicht van uw renteaftrek.

Eigenwoningforfait
Tegenover de aftrekmogelijkheden staat het eigenwoningforfait. Dit betekent dat u jaarlijks een bedrag moet optellen bij uw inkomen. Dit bedrag is een percentage van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. U valt binnen deze Wet Waardering Onroerende Zaken als u de woning in eigendom heeft (ook het recht van lidmaatschap van een coöperatieve flatvereniging hoort daarbij). Verder moet de woning uw hoofdverblijf zijn. Voor meer informatie vraagt u de 'Belastingwijzer eigen huis 2001' aan bij de
Belastingdienst.

 
Fiscaliteit

 ^top

Als u een woning bezit, of zelfs een tweede woning heeft, heeft dat veel fiscale gevolgen. Uw aftrekposten zien er in het nieuwe belastingstelsel anders uit, en ook uw belastingaangifte zal gaan veranderen.

Eerste woning
Als u een woning bezit of gaat kopen, heeft dat fiscale gevolgen. U kunt de volledige hypotheekrente van uw eerste woning aftrekken, maar het eigenwoningforfait wordt bij uw belastbare inkomen opgeteld. Bij het bezit van een
eerste woning krijgt u met deze zaken te maken.

Tweede woning
Door de belastingherziening zijn de regelingen rond het bezit van een
tweede woning gewijzigd. Mag u nu wel of niet de hypotheekrente aftrekken? En worden huurinkomsten zwaarder belast of juist lichter?

Aftrekposten
Ook in het nieuwe belastingstelsel kunt u een aantal kosten van uw eigen woning aftrekken. De regelingen rondom de belangrijkste
aftrekposten.

Belastingaangifte
Vanaf het voorjaar van 2002 zult u uw belastingformulier volgens het nieuwe stelsel gaan invullen. Bereid u alvast voor door uzelf goed te informeren over de nieuwe manier van
belastingaangifte.

 
Tweede woning

 ^top

In het algemeen bedraagt de looptijd van een hypotheek 30 jaar, maar dat is niet strikt noodzakelijk. De looptijd van een hypotheek mag ook korter of langer zijn. Als u voor een kortere looptijd kiest, zijn de kosten per jaar over het algemeen hoger. De hypotheek moet immers in kortere tijd betaald worden en het vermogen om de hypotheek af te lossen moet ook in kortere tijd opgebouwd worden. Een hypotheek mag ook langer lopen dan 30 jaar, maar de hypotheekrenteaftrek is beperkt tot 30 jaar. Wanneer u naast de hypotheek een levensverzekering heeft gesloten zult u minimaal een looptijd van 15 of 20 jaar moeten kiezen. Anders voldoet u niet aan de fiscale spelregels.

Met een tweede woning wordt bedoeld een eigen woning die u niet als hoofdverblijf gebruikt, maar bijvoorbeeld als vakantiewoning. De fiscale gevolgen van een tweede woning zijn veranderd in het nieuwe belastingstelsel. U moet over de waarde van uw tweede woning een vermogensrendementsheffing van 1,2% betalen. Bij het bepalen van uw vermogen mag u de hypotheekschuld van de tweede woning aftrekken, maar de betaalde hypotheekrente en andere kosten mogen niet van uw inkomen worden afgetrokken. De inkomsten die u krijgt door verhuur hoeft u niet op te geven en blijven dus onbelast. Vraag ons om advies over uw persoonlijke situatie.

 

Hypotheek

Bureau Krediet Registratie

 ^top

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) te Tiel is de instantie die alle leningen die mensen afsluiten registreert. Alleen hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij u een tweede hypotheek sluit die de kenmerken van een gewone lening heeft.

De doelstelling van het BKR is te voorkomen dat u teveel leningen afsluit en u op een gegeven moment de rente en aflossing niet meer kunt betalen. Het BKR registreert ook onregelmatigheden in het betalingsverloop van uw lening. Als u betalingsachterstanden heeft gehad, ziet u in een BKR uitdraai een A achter de lening staan of een andere achterstandscodering.

Als de betalingsachterstand is ingelopen, wordt er achter de lening een H (herstelcodering) geplaatst. Een registratie bij het BKR blijft staan tot vijf jaar na de laatste betaling op uw lening.

Er mag door de betreffende instantie pas melding worden gemaakt van een betalingsachterstand, als er sprake is van een achterstand van minimaal twee maanden.

! Wanneer u een aantekening heeft bij het BKR, is het heel moeilijk om een hypotheek te krijgen, tenzij u kunt aantonen dat de aantekening geheel buiten uw schuld om is geregistreerd.

Om inzage in uw BKR registratie te krijgen, kunt u via uw bank een uitdraai aanvragen. Dit kost ongeveer 4,50 euro.

 
Hoeveel kunt u maximaal lenen

 ^top

De maximale hypotheek die u kunt krijgen is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijke factor is de hoogte van uw jaarinkomen. Alleen inkomen dat een vast karakter heeft mag in de berekening worden meegenomen. Het jaarinkomen is als volgt samengesteld:
 • Bruto maandsalaris (keer 12)
 • Vakantietoeslag (normaal 8% van het bruto jaarsalaris)
 • 13e maand of vaste eindejaarsbonus
 • Onregelmatigheidstoeslag (gemiddelde van het afgelopen jaar)
 • Provisie (gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, moet aantoonbaar zijn
 • Overwerk (gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, moet aantoonbaar zijn
 • Overige vaste inkomsten (moet aantoonbaar zijn)

Daarnaast spelen maandelijkse verplichtingen in de vorm van leningen, alimentatie, servicekosten e.d. een rol in de hoogte van de maximaal te verkrijgen hypotheek. Iedere geldverstrekker heeft zijn eigen normen in de berekening van het bedrag dat u kunt lenen. Ook wordt door iedere geldverstrekker een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) uitgevoerd om uw betalingsgedrag in het verleden te checken.

De Vereniging Eigen Huis adviseert om niet meer dan 3,5x het jaarinkomen te lenen. De Nationale Hypotheek Garantie heeft zijn eigen normen. Net zoals de geldverstrekkers ook ieder hun eigen normen hanteren. Is het verstandig om te kiezen voor de geldverstrekker waar u de hoogste hypotheek kunt krijgen, zodat u dat droomhuis toch kunt kopen?

Niet echt. Een hypotheek moet altijd betaalbaar blijven. De maandlasten moeten binnen uw uitgavenpatroon passen. Stel dat u nu een netto besteedbaar inkomen heeft van EUR 1.135,-. Door het afsluiten van een hypotheek om uw droomhuis te kopen, zou dit omlaag gaan naar EUR 680,-,-. U gaat er dan EUR 454,-,- per maand op achteruit en u zult uw uitgavenpatroon dus fors moeten aanpassen. Is het dan verstandig het huis te kopen?

Als u twee inkomens in de berekening wilt betrekken, vraag u dan af of het inkomen van uw partner blijvend is. Stel dat u van plan bent kinderen te krijgen en uw partner zou willen stoppen met werken. Het is dan niet verstandig om het inkomen van uw partner volledig mee te nemen in de hypotheekberekening. Alleen als u voor uzelf een inkomensstijging verwacht, zou u een deel van het inkomen van uw partner mee kunnen nemen in de berekening.

! Wees dus voorzichtig als u wordt aangeraden een hoge hypotheek te nemen.

Kijk altijd of de hypotheek binnen uw uitgavenpatroon past, ook als de rente zou stijgen. Houdt u ook altijd rekening met mogelijke veranderingen in de toekomst.

 
Hypotheek

 ^top

Financieren van een woning
Om een woning te kunnen kopen moet u meestal een hypotheek afsluiten. Hier gaan we in op de maximale hypotheek, de hoogte van de hypotheek, de keuze van een hypotheek, het vergelijken van hypotheekoffertes, het aanvragen en afsluiten van een hypotheek en het afronden van de hypotheek.

Maximale hypotheek
Hoeveel kunt u op basis van uw inkomen
maximaal lenen? Bepaal hier uw maximale hypotheek.

Benodigde hypotheek
Als u weet voor welk bedrag u de woning koopt, is het van belang dat u de
benodigde hypotheek gaat bepalen. Hierbij spelen eigen geld en bijkomende kosten een belangrijke rol.

Keuze hypotheeksoort
Tegenwoordig kunt u kiezen uit vele
hypotheeksoorten. Kies een hypotheek die aansluit op uw persoonlijke wensen. Bereken hier ook uw maandlasten bij de door u gekozen hypotheek.

Afronden van de hypotheek
De
afwikkeling van de hypotheek, het zgn. passeren van de hypotheekakte vindt plaats bij de notaris.

! Wees dus voorzichtig als u wordt aangeraden een hoge hypotheek te nemen.

Kijk altijd of de hypotheek binnen uw uitgavenpatroon past, ook als de rente zou stijgen. Houdt u ook altijd rekening met mogelijke veranderingen in de toekomst.

 

Hypotheekrente

Hypotheekrente

 ^top

Om uw woning te kunnen kopen heeft u geld geleend en een hypotheek op de woning gevestigd. U zult de geldverstrekker een vergoeding moeten betalen over het uitstaande bedrag, de hypotheekrente.

Variabele rente
Bij een
variabele rente fluctueert de rente.

Vaste rente
Bij een
vaste rente blijft de rente gelijk gedurende een vooraf afgesproken periode.

Rente constructies
In de praktijk komt u verschillende
renteconstructies tegen zoals een rente met bandbreedte of een instaprente. Deze renteconstructies zijn allemaal afgeleid van de variabele rente en de vaste rente.

Keuze voor een rentetype
Bij het aangaan van een hypotheek moet u gaan kiezen voor een bepaalde rente.

Als u verwacht dat de rente nog gaat dalen kunt u kiezen voor een variabele rente. Op het moment dat u denkt dat de rente niet verder meer zal dalen, kunt u deze éénmalig kosteloos vastzetten. U bepaalt zelf voor hoelang.

Als u denkt dat de rente het eerstkomende jaar zal dalen, kunt u ook kiezen voor een 1 jaar vaste rente. Als u het komende jaar een rentestijging verwacht maar u weet niet precies wanneer, zou u kunnen kiezen voor een instaprente. Zodra de rente gaat stijgen zet u de rente voor langere tijd vast.

Als u de komende jaren geen omkijken meer wilt hebben naar de hypotheekrente, is het verstandig de rente voor langere periode vast te zetten. Afhankelijk van de verschillen in de tarieven, kunt u hierbij de invloed op uw maandlasten berekenen en kiezen voor 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar vast. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid van een bedenktijd gedurende de laatste twee jaar. Wanneer u niet zeker weet of u in uw huidige woning blijft wonen, zorg er dan - vooral bij een lage rente - voor dat u uw hypotheek kunt meenemen.

U zult zelf moeten bepalen of u een variabele of een vaste rente wenst. Wanneer u een vaste rente kiest, denk dan zorgvuldig na over de rentevastperiode. Als u niet precies weet wat te doen is het meestal verstandig te kiezen voor een vaste rente met een looptijd van minimaal 5 jaar.

 
Renteconstructies

 ^top

In de praktijk komt u soms renteconstructies tegen die zijn afgeleid van de variabele rente en de vaste rente. Hieronder worden de belangrijkste renteconstructies kort besproken.

 • Bandbreedte: bij een rente met bandbreedte is de rente vast binnen de bandbreedte. Buiten de bandbreedte is deze variabel. Stel u heeft een rente van 6% met een bandbreedte van 2%. Als de rente stijgt boven de 8% gaat u meer rente betalen. Bij een rente van 8,5% gaat u dan 6,5% betalen. Als de rente daalt onder de 4% gaat u minder betalen. Bij een rente van 3,5% gaat u 5,5% betalen.
 • CAP-rente: een variabele rente met een plafond, een maximum. Bijvoorbeeld een variabele rente van 6% met een plafond van 7,5%. Stijgt de rente op de geldmarkt, dan stijgt uw rente mee, maar tot maximaal 7,5%.
 • Instaprente/rentebedenktijd: u heeft de tijd zich te oriënteren voordat u de hypotheekrente vastzet. Dat kan bijvoorbeeld zijn in het begin, bij het afsluiten van de hypotheek. U heeft dan het eerste jaar de mogelijkheid om op ieder willekeurig moment de rente voor langere periode vast te zetten. Deze constructie komt men ook wel tegen in de laatste twee jaar, bijvoorbeeld 10 jaar met een bedenktijd gedurende de laatste twee jaar. De laatste twee jaar kunt u dan op ieder willekeurig moment de rente weer voor een langere periode vastzetten.
 
Variabele rente

 ^top

Bij een variabele rente kan de geldverstrekker op ieder moment de rente wijzigen. De variabele rente wordt bepaald door de vraag en het aanbod op de markt voor kortlopend geld, de zogenaamde geldmarkt. Gaat het tarief op de geldmarkt omhoog of omlaag dan gaat de variabele hypotheekrente ook omhoog of omlaag.

Wanneer u voor een variabele rente kiest, dient u de nodige ruimte in uw budget te hebben. De maandlasten van uw hypotheek kunnen namelijk nogal fluctueren. Een variabele rente is vaak wel goedkoper dan een vaste rente. Een variabele rente kan interessant zijn als u een daling van de rente verwacht en u zich daarom nog niet voor langere tijd wenst vast te leggen.

! Op het moment dat u denkt dat de rente niet verder zal dalen, kunt u de variabele rente éénmalig kosteloos vastzetten.

Voor hoelang, dat bepaalt u zelf. U moet dit wel schriftelijk bij de geldverstrekker verzoeken. Op het moment dat u deze overweging maakt en de rente zou weer gaan stijgen, heeft u meestal een aantal dagen de tijd om dit verzoek in te dienen. Zo kunt u de rente nog tegen het 'oude, lagere' tarief vastzetten.

 
vaste rente

 ^top

Bij een vaste rente hebt u, in tegenstelling tot de variabele rente, de zekerheid dat de rente gedurende een bepaalde periode gelijk blijft. Een vaste rente van 10 jaar tegen bijvoorbeeld 8%, houdt in dat u gedurende 10 jaar altijd 8% rente betaalt. Ook als de rente stijgt blijft u 8% betalen.

U kunt vaak kiezen uit verschillende mogelijkheden variërend van 1 jaar vast, 5 jaar vast, 10 jaar vast, 15 jaar vast tot zelfs 20 jaar vast. Hoe langer u de rente vastzet, hoe hoger het percentage. U koopt als het ware zekerheid en daar moet u voor betalen.

De vaste rente wordt in principe (bij een lange vaste periode) bepaald door de vraag en het aanbod op de markt voor lang geld, de kapitaalmarkt.

Na afloop van de rentevastperiode, bijvoorbeeld na 10 jaar, dient u de rente opnieuw vast te zetten. Een maand voor afloop van de periode krijgt u een voorstel van de geldverstrekker. Naast dezelfde periode kan men u ook nog andere perioden aanbieden, bijvoorbeeld naast 10 jaar ook nog 1 jaar, 5 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Per geldverstrekker kunnen deze mogelijkheden verschillen. Het is dus verstandig om bij het afsluiten van de hypotheek duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheden bij uw geldverstrekker na afloop van de afgesproken periode. Als u nu kiest voor 10 jaar vast, kunt u dan straks alleen nog maar kiezen uit 10 jaar vast of ook uit andere rentevastperioden?

Met een vaste rente weet u waar u aan toe bent gedurende een bepaalde periode. Het biedt dus zekerheid voor wat betreft uw maandlasten.

 

Hypotheeksoorten

 Aflossingsvrije hypotheek

 ^top

De kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek zijn:

 • Vaste maandlasten, u betaalt alleen rente
 • In principe geen aflossingen gedurende de looptijd
 • Levenslange hypotheek, tenzij u de lening aflost. 

Let op: na het einde van de looptijd van de hypotheek is de rente niet meer fiscaal aftrekbaar.

 
 Annuïteitenhypotheek

 ^top

 
De kenmerken van een annuïteitenhypotheek zijn:
 • U betaalt een vast bedrag per maand.
 • Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing.
 • De netto maandlasten zijn in het begin relatief laag. Gedurende de looptijd van de hypotheek nemen deze toe. U gaat steeds minder rente betalen (dus minder fiscaal voordeel) en steeds meer aflossing.
 • U kunt in principe zelf bepalen in hoeveel jaar u de lening aflost. Hoe sneller u aflost, hoe hoger in het algemeen uw maandlasten zijn.

Om bij overlijden van u of uw partner een uitkering te krijgen is het vaak verplicht een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Deze kan evenredig dalen met de openstaande hypotheekschuld. De verzekering zal nagenoeg altijd dat bedrag moeten uitkeren dat aan hypotheek openstaat. Stel dat door aflossingen de hypotheekschuld is afgenomen van EUR 90.756,- naar EUR 68.067,-. De uitkering bij overlijden kan dan ook dalen naar EUR 68.067,-.

 
Beleggingshypotheek

 ^top

De kenmerken van een beleggingshypotheek zijn:

 • Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u in principe niets af, u betaalt alleen rente.
 • De betaalde premies voor de levensverzekering worden geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Zo bouwt u een vermogen op waarmee u aan het einde van de looptijd de hypotheek aflost.
 • U kunt kiezen uit beleggingen in aandelen, obligaties, spaartegoeden etc. U kunt de beleggingen afstemmen op uw persoonlijke voorkeur met betrekking tot rendement en risico.
 
 Fiscale spelregels kapitaalverzekering

 ^top

Een kapitaalverzekering is een verzekering die - bij overlijden of in leven zijn op de einddatum - een bedrag ineens uitkeert. De hiervoor te betalen premies zijn niet aftrekbaar voor de belasting. Over de waarde van een na 14 september 1999 gesloten kapitaalverzekering na 14 september 1999 betaalt u 1,2% belasting tenzij deze wordt gebruikt om er de hypotheek op de eigen woning mee af te lossen. In dat geval is er een bedrag vrijgesteld. Wel moet er expliciet in de polis staan dat deze gebruikt wordt om de hypotheek af te lossen.

Een uitkering bij leven tot maximaal EUR 28.500,- is vrijgesteld van belasting als u 15 jaar aaneengesloten premies heeft betaald. Een uitkering bij leven van EUR 125.500,- is vrijgesteld van belasting als u 20 jaar aaneengesloten premies heeft betaald. Voor beide situaties geldt dat de hoogste premie niet meer mag bedragen dan 10 keer de laagste. Deze verhouding noemt men ook wel de bandbreedte. De vrijstellingen gelden per persoon. U mag maar een keer in uw leven gebruikmaken van deze vrijstelling. De vrijgestelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Bij overlijden voor de 72-jarige leeftijd is de uitkering vrij van belasting. Bij overlijden na de 72-jarige leeftijd is de uitkering vrij van belasting als u 15 jaar lang premies heeft betaald binnen de genoemde bandbreedte.

De waardeoverdracht van de ene kapitaalverzekering naar de andere kapitaalverzekering kan fiscaal geruisloos plaatsvinden zolang er maar niets wordt uitgekeerd. De oude verzekeraar dient de waarde rechtstreeks over te dragen aan de nieuwe verzekeraar. U behoudt dan de reeds verstreken looptijd. Stel u heeft 4 jaar geleden een kapitaalverzekering afgesloten bij verzekeraar X. U draagt de waarde geruisloos over naar verzekeraar Y. De reeds verstreken looptijd van 4 jaar blijft meetellen voor de vrijstelling. Zou u de verzekering afkopen en vervolgens een nieuwe verzekering sluiten, dan gaat de reeds verstreken looptijd verloren. U dient dan weer opnieuw te beginnen met het opbouwen van een looptijd van 15 of 20 jaar.

 
 Hypotheek

 ^top

Een hypotheek is een geldlening met als onderpand uw woning. De geldverstrekker is degene die u de lening verstrekt. Dit kan een bank zijn, maar dat hoeft niet. Ook een verzekeringsmaatschappij kan een hypotheek verstrekken. We gaan hier in op de wijze van aflossing van uw hypotheek. De aflossingswijze bepaalt namelijk de hypotheeksoort. Ook wordt aandacht besteed aan de duur van de hypotheek, de hypotheekrente, en aan wat u moet verzekeren. Tot slot krijgt u inzicht in de voor u meest geschikte hypotheek en kunt u de daarbij behorende maandlasten berekenen.

Verschillende hypotheeksoorten
U kunt op verschillende manieren een hypotheek terugbetalen. Door periodiek af te lossen op uw schuld, door betaling ineens aan het einde van de looptijd of door verkoop van de woning. Alle
hypotheeksoorten zijn gebaseerd op één van deze manieren van terugbetalen.

Welke hypotheeksoort is voor u de beste?
Wat de beste
keuze is voor u hangt af van de verschillende eigenschappen van de hypotheeksoorten en de netto maandlasten. Wij bieden u de mogelijkheid de netto maandlasten te berekenen van de door u gekozen hypotheeksoort. Ook kunt u uw keuze vergelijken met andere hypotheeksoorten.

 
 Hypotheeksoorten

 ^top

We besteden hier aandacht aan de verschillende hypotheeksoorten. Maar ook de hypotheekrente, wat u dient te verzekeren en de looptijd van uw hypotheek komen ter sprake.

Hypotheeksoorten
De verschillende hypotheeksoorten zijn afgeleid van de volgende basisprincipes: meteen beginnen met aflossen, aan het einde van de looptijd aflossen of aflossen door verkoop van de woning.

Meteen beginnen met aflossen
U kunt jaarlijks of maandelijks een bedrag aflossen op uw hypotheek. Daarmee vermindert u de hoogte van de hypotheek. Dit heet 'periodieke terugbetaling'. Dit komt u tegen bij de volgende hypotheeksoorten:

Aan het einde van de looptijd aflossen
U kunt een hypotheek ook aan het einde van de looptijd terugbetalen. U kunt aflossen met de opbrengst van een spaarverzekering (ook wel kapitaalverzekering genoemd). De opbrengst van zo'n verzekering is belastingvrij als aan de
fiscale spelregels is voldaan. U kunt met zo'n verzekering op verschillende manieren sparen. De vergoeding die u krijgt op de gespaarde bedragen kan gelijk zijn aan de hypotheekrente die u betaalt of kan gekoppeld zijn aan beleggingsresultaten. Een combinatie van sparen en beleggen is ook mogelijk. Wanneer u op deze manier wenst af te lossen, moet u zich te realiseren dat de uitkering van de verzekering wordt verpand aan de geldverstrekker. Dit betekent dat u zonder toestemming van de geldverstrekker de opbrengst van de verzekering niet vrij kunt besteden. U bent verplicht de opbrengst te gebruiken voor aflossing van de hypotheek. U komt dit tegen bij:

Aflossen bij verkoop van de woning
U verkoopt uw woning en u wilt met de opbrengst de hypotheek aflossen. U zult er dan van uit moeten gaan dat de waarde van de woning te zijner tijd voldoende is om de hypotheek af te lossen. U neemt dan een
aflossingsvrije hypotheek. U moet zich dan wel realiseren dat als u de woning inclusief alle kosten wenst te financieren, een volledig aflossingsvrije hypotheek niet mogelijk is. De geldverstrekker wil namelijk de zekerheid dat er te zijner tijd wordt afgelost. Een deel aflossingsvrij is vaak wel mogelijk.

Welke hypotheekrente?
Welke
hypotheekrente kiest u? Wilt u een variabele rente of een vaste rente?

Wat moet u verzekeren?
Als u een woning koopt en een hypotheek afsluit kunt u zich tegen een aantal risico´s
verzekeren. Denk hierbij aan het risico van overlijden, arbeidsongeschikt raken, werkeloos raken en schade aan de woning en uw inboedel. Een geldverstrekker zal meestal eisen dat een deel van het overlijdensrisico wordt afgedekt.

Duur van de hypotheek
Wat is de
looptijd van de hypotheek? Is dit altijd 30 jaar of kan de looptijd korter of langer zijn?

 
 Keuze hypotheeksoort

 ^top

De keuze van de juiste hypotheeksoort is heel belangrijk. U sluit een hypotheek tenslotte voor langere tijd. U kunt hier een keuze maken uit de verschillende hypotheeksoorten en uw netto maandlasten berekenen.

Verschillende eigenschappen hypotheeksoorten
Elke hypotheeksoort heeft zijn eigen specifieke eigenschappen. Het is voor u van belang te bepalen welke eigenschappen het beste bij uw situatie passen.

Netto maandlasten
Natuurlijk wilt u de hypotheek met de laagste maandlasten. Maar het kan zo zijn dat een andere hypotheeksoort net iets duurder is, maar wel veel beter voldoet aan uw persoonlijke wensen. Vandaar dat alleen kijken naar de maandlasten niet verstandig is. U kunt hier de maandlasten berekenen van de door u gekozen hypotheek.

 
 Levenhypotheek

 ^top

De kenmerken van een levenhypotheek zijn:

 • Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u in principe niets af, u betaalt alleen rente.
 • U krijgt over de door u betaalde premies voor de levensverzekering een gegarandeerde vergoeding van 3%. Omdat u ook meedeelt in de winst van een verzekeringsmaatschappij, hoeft u niet de volledige hypotheek bij elkaar te sparen. Door het meedelen in de winst heeft u uiteindelijk waarschijnlijk toch voldoende vermogen om de hypotheek af te lossen.
 • Bij overlijden van u of uw partner komt een bedrag tot uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd, het zogenaamde verzekerd kapitaal. U dient dit bedrag te gebruiken om de hypotheek af te lossen.
 
 Lineaire hypotheek

 ^top

De kenmerken van een lineaire hypotheek zijn:

 • U betaalt rente en een vaste aflossing per jaar.
 • De netto maandlasten zijn in het begin hoog en dalen gedurende de looptijd van de hypotheek. Dit heeft te maken met het feit dat u steeds minder rente gaat betalen. Uw hypotheekschuld wordt immers steeds lager.
 • U kunt in principe zelf bepalen in hoeveel jaar u de lening aflost. Hoe sneller u aflost, hoe hoger in het algemeen uw maandlasten zijn.
 • Om bij overlijden van u of uw partner een uitkering te krijgen is het vaak verplicht een overlijdensrisicoverzekering te sluiten. Deze kan evenredig dalen met de openstaande hypotheekschuld. De verzekering zal nagenoeg altijd dat bedrag moeten uitkeren dat aan hypotheek openstaat. Stel dat door aflossingen de hypotheekschuld is afgenomen van EUR 90.756,- naar EUR 68.067,-. De uitkering bij overlijden kan dan ook dalen naar EUR 68.067,-.
 
 Spaarbeleggingshypotheek

 ^top

De kenmerken van een spaarbeleggingshypotheek zijn:

 • Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u in principe niets af, u betaalt alleen rente.
 • Het rendement op de door u betaalde premies voor de levensverzekering wordt bepaald door de behaalde beleggingsresultaten.
 • Desgewenst kunt u ook kiezen om te gaan sparen. U krijgt dan een vergoeding gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt.
 • Bij overlijden van u of uw partner komt een bedrag tot uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd, het zogenaamde verzekerd kapitaal. U dient dit bedrag te gebruiken om de hypotheek af te lossen.
 
Spaarhypotheek 

 ^top

De kenmerken van een spaarhypotheek zijn:

 • Gedurende de looptijd van de hypotheek lost u in principe niet af, u betaalt alleen rente.
 • Door middel van een levensverzekering spaart u het benodigde hypotheekbedrag bij elkaar.
 • Over uw spaarsaldo krijgt u een vergoeding die gelijk is aan de hypotheekrente die u betaalt. Stel dat de hypotheekrente die u betaalt, 7% is. Dan krijgt u over uw spaarsaldo ook een vergoeding van 7%.
 • Bij iedere verandering in de hypotheekrente die u betaalt, verandert ook de premie voor de levensverzekering.
 • Bij overlijden van u of uw partner komt een bedrag tot uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd, het zogenaamde verzekerd kapitaal. U dient dit bedrag te gebruiken om de hypotheek af te lossen.
 • Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heeft u gegarandeerd uw hypotheekbedrag bij elkaar gespaard.
 

Meer doen met uw woning

Meer doen met uw woning

 ^top

Heeft u een eigen woning, dan kunt u daarmee op verschillende manieren financieel voordeel behalen.

Overwaarde benutten
In de loop van de tijd overstijgt uw huis vaak de hoogte van het hypotheekbedrag. Ook als u al een groot deel van uw hypotheek heeft afgelost, kunt u op verschillende wijzen van de
overwaarde gebruikmaken.

Verlagen maandlasten
Wilt u meer financiële ruimte? Dat kan, als u de overwaarde van uw huis creatief gebruikt. Daarmee kunt u namelijk uw
maandlasten terugbrengen.

Verbouwen
Als u erover denkt om uw huis te verbouwen, spelen uw financiën daarbij vaak een bepalende rol. Wist u dat u de overwaarde van uw huis kunt benutten om uw
verbouwing te financieren?

 
 Overwaarde benutten

 ^top

Als u in het bezit bent van een eigen woning, dan is de waarde van uw huis waarschijnlijk in de loop der jaren gestegen. De waarde van uw huis is dus hoger dan de hoogte van het hypotheekbedrag. In dat geval heeft uw huis een overwaarde. Of heeft u misschien al een groot deel van uw hypotheek afgelost, waardoor u ook een overwaarde heeft opgebouwd? In beide gevallen kunt u ervan profiteren.

Hypotheek verhogen
Het kan gunstig zijn om uw huidige hypotheek te verhogen, als u die heeft afgesloten onder aantrekkelijke voorwaarden. De rente die u hierover moet betalen, is een gewogen gemiddelde van uw huidige en uw verhoogde hypotheek.

U bent het voordeligst uit als u voor het verhogen van uw hypotheek niet naar een notaris hoeft. Dat is het geval als u bij het afsluiten van de eerste hypotheek een hoger bedrag in de notariële akte heeft laten opnemen dan het bedrag dat u daadwerkelijk heeft geleend. Vraag ons om een persoonlijk advies over uw situatie.

Tweede hypotheek
Uw tweede hypotheek kan, afhankelijk van uw inkomen, overeenkomen met de huidige overwaarde van uw huis. U betaalt dan alleen notariskosten over de extra leensom. Het kan voor u gunstig zijn om een tweede hypotheek te nemen als het gaat om een lening boven EUR 2.269,- met een looptijd langer dan drie tot vijf jaar. U kunt zelf over de looptijd en aflossingsvormen beslissen. Bovendien gelden er vaak gunstige rentes voor tweede hypotheken.
Bent u boven de zestig, dan kan een persoonlijke lening aantrekkelijker zijn. Dit komt doordat aan deze leenvorm een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld.

 
 Verbouwen

 ^top

U kunt uw overwaarde gebruiken om over extra geld te beschikken. Met dat geld kunt u uw huis verbouwen. U maakt geld vrij uit uw overwaarde door het verhogen van uw huidige hypotheek of door een tweede hypotheek af te sluiten.

Fiscaal voordeel
Als u het geld gebruikt voor een verbouwing, dat wil zeggen voor verbetering of onderhoud van uw hoofdwoning, dan is de hypotheekrente volledig aftrekbaar. Rente over leningen, bedoeld voor consumptieve bestedingen, is sinds de ingang van het nieuwe belastingstelsel niet meer fiscaal aftrekbaar.

Verbouwen zonder overwaarde
Wilt u gaan verbouwen als uw huis nog geen overwaarde heeft, bijvoorbeeld omdat u daar nog niet zo lang in woont?
Aan de hand van uw bouwplan zal door een taxateur moeten worden vastgesteld wat de waarde van uw woning, na gereedkomen van de verbouwing, zal zijn. Hierbij moet u wel rekening houden dat de waardevermeerdering na een verbouwing niet gelijk zal zijn aan de verbouwingskosten (een nieuwe keuken zal veelal een geringe waardestijging geven omdat dit zeer persoonlijk is).

Aan de hand van de door de taxateur vastgestelde waarde na verbouwing kan het bedrag van de hypotheekverhoging worden vastgesteld.
Een hypothecaire lening is wel zo gunstig, want u betaalt dan minder rente dan bij een persoonlijke lening.

 
 Verlagen maandlasten

 ^top

U kunt de overwaarde van uw woning benutten om uw maandlasten te verlagen. Dit kan op drie manieren: door een groter gedeelte van uw hypotheek aflossingsvrij te maken, door de looptijd te verlengen of door te profiteren van de lage rentestand. Zo creëert u wat meer financiële ruimte en houdt u geld over om bijvoorbeeld de studie van uw kinderen te financieren.

Grotere aflossingsvrije hypotheek
U kunt een (groter) gedeelte van uw hypotheek aflossingsvrij maken. Dit betekent dat u dat gedeelte niet aflost, maar hierover alleen rente betaalt die aftrekbaar is van de belasting. Dat heeft tot gevolg dat uw maandlasten dalen. Wel betaalt u meer rente over de hele looptijd.

Looptijd verlengen
Het resterende hypotheekbedrag kunt u ook over een langere looptijd aflossen. Als u de looptijd verlengt, dalen de maandlasten en houdt u extra geld over. U moet er wel rekening mee houden dat u over de hele looptijd op deze manier meer rente betaalt.

Lagere rentestand
Als u al een hypotheek heeft, dan heeft u die wellicht tegen een hogere rente afgesloten. Als u nu wilt profiteren van de lage rentestand, kunt u uw bestaande hypotheek vervroegd aflossen en een nieuwe afsluiten. Dit is niet in alle gevallen gunstig. Maar als u geen hoge boete hoeft te betalen voor het vervroegd aflossen én als u verwacht dat de rente niet verder daalt, kunt u op deze manier goedkoper uit zijn.

 

Verhuizen

 Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen

 ^top

Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen.

 • Vestigingsvergunning aanvragen bij de Gemeente waar u gaat wonen.
 • Stadsplattegrond of streekkaart kopen (sommige gemeenten hebben er ook een gratis voor nieuwe bewoners).
 • Zelf eens gaan rondkijken in de buurt waar u gaat wonen.

Bij de gemeente waar u gaat wonen informeren naar:

 • Scholen.
 • Winkels.
 • Verenigingen.
 • Kleuteropvang.
 • Gezinszorg.
 • Maatschappelijk werk.
 • Medisch-opvoedkundig bureau.
 • Consultatiebureaus.
 • Oppascentrale.
 • Openbaar vervoer.
 • Systeem ophalen huisvuil.
 • Onroerend goedbelasting.
 • Bepalingen voor het plaatsen van schuren.
 • Bepalingen voor het plaatsen van schuttingen.
 • Bepalingen voor het plaatsen van antenne(s).
 • Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van uw nieuwe woning.
 • Parkeervoorschriften caravans e.d.
 • Voorschriften balkons.
 • Hondenbelasting
 • Aanleglijngebod voor honden.
 
De laatste paar dagen voor de verhuizing

 ^top

De laatste paar dagen voor de verhuizing

 • Nieuwe huis schoonmaken.
 • Vloerbedekking losmaken.
 • Vaste lampen afnemen.
 • Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen.
 • Leveranciers inlichten.
 • Postbode inlichten.
 • Bezorgers krant inlichten.
 • Zo nodig antenne van het dak laten halen.
 • Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt.
 • Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag zelf.
 • Controleren of er voldoende koffie in huis is.
 • De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.
 • Trommel wasmachine vastzetten.
 • Zorgen dat er voldoende geld/betaalcheques bij de hand zijn.
 
De laatste twee weken voor de verhuizing

 ^top

De laatste twee weken voor de verhuizing

 • Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
 • Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
 • Huismeester inlichten.
 • Overdracht sleutel oude huis regelen.
 • Afspraak maken over laten branden verwarming oude huis.
 • Overdracht sleutels nieuwe huis regelen.
 • Zonodig sleutels bij laten maken.
 • Afspraak maken over laten branden verwarming nieuwe huis.
 • Spaarzegels plaatselijke winkeliers inwisselen of cadeau doen aan buren of kennissen.
 • Postbus opzeggen.
 • Sleutels postbus inleveren.
 • Geleende boeken terugbrengen.
 • Geleend tuingereedschap teruggeven.
 • Andere van buren geleende zaken teruggeven.
 • Bibliotheekboeken terugbrengen.
 • Belangrijke papieren, die u niet direct nodig heeft in een bankkluisje opbergen.
 • Kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen.
 • Beginnen met inpakken.
 • Adreswijzigingen versturen.
 • Alles wat u niet meer mee wilt nemen naar het nieuwe huis opruimen.
 
Inpakken

 ^top

Inpakken - Uitpakken Handig en verstandig

 • Overleg het inpakken in ieder geval met uw Erkende Verhuizer.
 • Begin met inpakken, zodra u de verhuisdozen in huis hebt.
 • Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
 • Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
 • Als u verhuisdozen tekort denkt te hebben, bel de Erkende Verhuizer.
 • Kleding kunt u zo uit de kast in garderobedozen hangen.
 • Kastjes, e.d. op slot doen, sleutel aan een draadje in de handbagage.
 • Boeken verdelen over verschillende dozen.
 • Flessen rechtop in dozen. Brandbare of op andere manier gevaarlijke stoffen apart houden.
 • Vraag uw Erkende verhuizer hoe u het beste breekbare spullen kunt inpakken.
 • Rol tafelzilver e.d. in papier van de keukenrol.
 • Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken.
 • Pick-up arm vastzetten, element apart opbergen.
 • Wasmachine alleen verhuizen met vastgezette trommel.
 • Spiegels en schilderijen niet inpakken, de Verhuizer weet er raad mee.
 • Kleine planten bij elkaar in een doos zetten.
 • Alles wat niet in dozen gaat van etiketten voorzien, met nummer van de ruimte waar het naar toe moet.
 • Bij aankomst in het nieuwe huis deze nummers meteen op de deurposten van de kamers aanbrengen.
 
Laten verhuizen

 ^top

Nadat u een huis heeft gevonden, wilt u er zo snel mogelijk uw intrek nemen. Als u een vakkundig verhuisbedrijf inhuurt, gaat dat snel en makkelijk.

Kosten verhuisbedrijf
Om een schatting te maken van wat het u allemaal gaat kosten, kunt u het beste gebruikmaken van de ervaring van de verhuizer. Vraag hem om bij u langs te komen, zodat hij te weten komt om hoeveel huisraad het gaat en hoe ver hij moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen. U kunt dan meteen met hem bespreken welke onderdelen u wel of niet aan hem uitbesteedt. Een flinke kostenbesparing maakt u bijvoorbeeld als u zelf uw spullen in- en uitpakt.

Vakkundig verhuizen
Een goede, erkende verhuizer voldoet aan een erkenningsregeling, waarvan de kwaliteit door branchevereniging SAVAM wordt gewaarborgd. Het personeel van een erkende verhuizer is speciaal opgeleid en de verhuizer beschikt over geschikt materieel: verhuiswagens met voldoende laadruimte en degelijke technische hulpmiddelen. De erkende verhuizer is bovendien goed verzekerd.

Een erkende verhuizer herkent u aan het logo 'Erkende verhuizers'. Komt u dit logo tegen bij informatie over een verhuisbedrijf, dan heeft u een betrouwbare verhuizer gevonden. Mochten er onverhoopt problemen ontstaan: alle erkende verhuizers zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Verhuizen. Uw eigen risico is EUR 22,69 en u bent tot een ton verzekerd. Als dat niet genoeg is, kunt u zich laten bijverzekeren tot de werkelijke waarde. Zaken als dure instrumenten moet u soms apart verzekeren.

Tegemoetkoming verhuiskosten
Wanneer u voor uw werk verhuist, kunt u bij uw werkgever een belastingvrije tegemoetkoming in de kosten vragen.
U moet aannemelijk maken dat de verhuizing in verband met uw werk noodzakelijk is. Er zijn twee mogelijke oorzaken:

 • U heeft een nieuwe baan en bent daardoor verhuisd naar een huis dat binnen een afstand van 10 kilometer van de plaats van uw nieuwe werkgever af ligt;
 • Het bedrijf waar u werkt is verhuisd naar een andere plaats, waardoor u ook genoodzaakt bent te verhuizen om de afstand tot uw werk te verminderen.

In beide gevallen geldt dat uw oude woning verder dan 10 kilometer van de plaats van uw werk gelegen is. De verhuiskosten zijn ook aftrekbaar als door de verhuizing de reisafstand tussen uw woning en uw werk minimaal de helft én minimaal 10 kilometer korter wordt.

Sinds kort is het niet meer mogelijk om de transportkosten van uw inboedel, de reiskosten om de nieuwe woning te bekijken, de eventuele opslag van de inboedel en de schoonmaakkosten van uw belastbaar inkomen af te trekken. Voor meer informatie kunt u bellen met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.

 
Na aankomst in de nieuwe woning

 ^top

Na aankomst in de nieuwe woning

 • Kamers "merken".
 • Alles zoveel mogelijk op de juiste plaats neerzetten.
 • Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.
 • Afrekenen met uw Erkende Verhuizer.
 • Op tijd eten.
 • Een kamer zo snel mogelijk bewoonbaar maken.
 • Slaapkamergordijnen ophangen.
 • Koelkast en vrieskist even rust geven alvorens aan te sluiten.
 • Trommel wasmachine losmaken.
 
Na de verhuizing

 ^top

Na de verhuizing

 • Kinderen ophalen.
 • Meubelen op hun plaats zetten.
 • Alles uitpakken, wat in kasten gaat.
 • Overige dozen uitpakken.
 • Naambordje aan de deur schroeven.
 • Huisdieren ophalen.
 • Eventuele verhuisschade melden aan uw Erkende Verhuizer.
 • Kontakt opnemen met uw Erkende Verhuizer over de lege verhuisdozen.
 • Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen.
 • Kennismaken met de nieuwe buren.
 • Kennismaken met de nieuwe huismeester.
 • Verhuiskaart inzenden naar de gemeentesecretarie.
 • Sleutel nieuwe postbus ophalen.
 • Adres in paspoort laten veranderen.
 • Adres op rijbewijs laten veranderen.
 • Kennismaken met de nieuwe school.
 • Controleren of de post nagezonden wordt.
 • Nieuwe automatische overschrijvingen regelen
 • Eventueel ontdooid diepvries zo snel mogelijk opmaken.
 
Op de laatste dag en avond voor de verhuizing

 ^top

Op de laatste dag en avond voor de verhuizing

 • Kinderen naar logeeradres brengen.
 • Huisdieren naar logeeradres brengen.
 • Koelkast afzetten en leegmaken.
 • Diepvriezer op de koudste stand zetten.
 • Koelkast drogen.
 • Uitneembare meubelen uit elkaar halen.
 • Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van bevriende buren.
 • Afscheid nemen van buren.
 • Laatste dingen inpakken.
 • Bijtijds naar bed gaan.
 
Op de verhuisdag zelf

 ^top

Op de verhuisdag zelf

 • Tijdig opstaan.
 • Laatste zaken in de laatste dozen pakken.
 • Laatste gordijnen afnemen.
 • Alle sleutels aan een draadje in de handbagage.
 • Medische papieren in de handbagage.
 • Geld en betaalcheques in de handbagage.
 • Zolder controleren op vergeten spullen.
 • Schuur controleren op vergeten spullen.
 • Alle kamers controleren op vergeten spullen.
 • Reserve zekeringen elektra in de handbagage.
 • Meterstanden opnemen.
 • Gas afsluiten (behalve als gasverwarming blijft).
 • Elekta afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden).
 • Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest).
 • Alle ramen en deuren goed sluiten.
 • Sleutel afgeven aan de huismeester.
 • Nog even naar de buren wuiven en vertrekken.
 
Verhuischecklist 

 ^top

Bij een verhuizing komt een boel kijken. Logisch dat u niet overal tegelijk aan kunt denken. De belangrijkste aandachtspunten staan hier voor u op een rij. Wilt u een uitgebreider overzicht, bekijk dan de verhuischecklist: een handige lijst voor elke fase van uw verhuizing. Waar u op moet letten vooraf, tijdens en na de verhuizing. U vindt er ook in- en uitpaktips en belangrijke aandachtspunten voor uw nieuwe huis.

Voor de verhuizing
In de maanden en weken voorafgaand aan uw verhuizing moet u de huur opzeggen of uw oude woning verkopen.
Bestaande afspraken met de werkster of glazenwasser moeten worden opgezegd en automatische overschrijvingen dienen te worden stopgezet.
U kunt alvast informeren naar voorzieningen in uw nieuwe woonomgeving: scholen, winkels en openbaar vervoer. Ook is het verstandig om navraag te doen over voorschriften, bepalingen en bouwvergunningen. Niet te vergeten moet een aantal instanties als ziekenfonds, tandarts en apotheek worden ingelicht over uw op handen zijnde verhuizing. Tijdens de laatste paar dagen begint u met spullen inpakken en levert u uw oude huis in goede staat op. Dat betekent kostbare zaken goed opbergen, overbodige rommel opruimen en de overdracht van uw oude/nieuwe woning regelen.

Op de dag zelf
Berg belangrijke zaken als sleutels en geld veilig op in uw handbagage. Controleer alle ruimtes, ook schuur en zolder, op vergeten spullen. Sluit alles goed af en u bent klaar voor vertrek. Na aankomst in uw nieuwe woning is het van belang dat de juiste dozen in de juiste kamers worden gezet. Omdat u in één dag niet alles kunt opruimen, is het handig om te beginnen met één kamer in orde te maken, de rest komt later.

Na de verhuizing
Na de verhuisdag kunt u beginnen met uitgebreid uitpakken. Ook regelt u dan uw automatische overschrijvingen. U brengt een bezoek aan de gemeente voor inschrijving en u laat uw adreswijziging doorvoeren op uw paspoort en rijbewijs. Voor een uitgebreid overzicht van personen en instanties die uw nieuwe adres nodig hebben, raadpleegt u het beste de
verhuischecklist.

VERHUISCHECKLIST

 
Verhuizen 

 ^top

U bent al een poosje op zoek naar een andere woning. Als u die gevonden heeft, moet er opeens een heleboel geregeld worden.

Verhuischecklist
Om uw verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een goede voorbereiding geen overbodige luxe. Waar moet u op letten voor, tijdens en na de verhuizing? De
verhuischecklist helpt u overzicht te houden.

Zelf verhuizen
Wanneer u een nieuw huis betrekt, brengt dat veel onkosten met zich mee. Door op verhuiskosten te besparen, kunt u uw geld besteden aan leukere zaken, zoals de inrichting van uw nieuwe woning.
Zelf verhuizen is makkelijker dan u misschien denkt.

Laten verhuizen
Heeft u weinig tijd en geen zin om dagenlang met volgepakte dozen in de weer te zijn? Dan is het inhuren van een
erkend verhuisbedrijf een goede oplossing.

 
Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen

 ^top

 Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen

 • Lijst maken van de te verzenden adreswijzigingen (zie ook Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?).
 • Voldoende adreswijzigingen halen bij het postkantoor.
 • Nieuwe adresgegevens op de adreswijzigingen invullen (met de hand of, laten drukken).
 • Alvast beginnen met adreswijzigingen te adresseren.
 • Nieuwe visitekaartjes bestellen.
 • Nieuw briefpapier bestellen, enveloppen niet vergeten.
 • Huisarts inlichten.
 • Tandarts inlichten.
 • Specialist inlichten.
 • Apotheker inlichten.
 • Ziekenfonds inlichten.
 • Gemeentesecretaris inlichten.
 • School inlichten.
 • Kinderen aanmelden bij nieuwe school.
 • Bank inlichten.
 • Nieuwe postbus aanvragen.
 • Verzekering huis en inboedel inlichten.
 • Levensverzekering inlichten.
 • Pensioenfonds inlichten.
 • Autoverzekering inlichten.
 • Schoolverzekering inlichten.
 • Afsluiten elektra.
 • Schoorsteen van het nieuwe huis laten vegen.
 
Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis 

 ^top

 Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis

 • Hoogte, breedte en lengtematen, van alle kamers en andere ruimte.
 • Breedte van alle deuren.
 • Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten.
 • Hoogte en breedte van alle ramen.
 • Mogelijkheden om zonwering te bevestigen.
 • Hoogte van muurtjes onder de ramen.
 • Beschikbare ruimte voor de koelkast.
 • Beschikbare ruimte voor gasfornuis.
 • Plaats aansluiting Centrale Antennesysteem en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen.
 • Aantal en plaats stopcontacten.
 • Voorschriften van de huiseigenaar.
 • Voorschriften van de gemeente voor plaatsing antennes.
 • Wanneer de gemeentereiniging langskomt.
 • Is er aansluiting op het gasnet of niet.
 • Heeft uw nieuwe huis aansluiting op Stadsverwarming?
 • Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?
 • Is er een speciale aansluiting voor electrisch koken?
 • Is het houden van huisdieren in uw nieuwe woning toegestaan?
 • Kan de verhuizer tot voor de deur komen?
 • Is er een hijsbalk aanwezig?
 • Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 
Wie moeten allemaal weten dat u verhuist 

 ^top

 Wie moeten allemaal weten dat u verhuist?

 • Uw werkgever.
 • Familie.
 • Vrienden en kennissen.
 • Uw buren.
 • Goede collega's.
 • Zakenrelaties.
 • De gemeente, waar u nu woont.
 • De gemeente waarheen u verhuist.
 • Uw huisarts.
 • Uw specialist.
 • Uw tandarts.
 • Uw ziekenfonds.
 • Uw apotheker.
 • Uw ziektekostenverzekering.
 • Uw autoverzekering.
 • Uw levensverzekering.
 • Andere verzekeraars.
 • De kruisvereniging.
 • De bank.
 • De notaris.
 • Vaste leveranciers.
 • De school.
 • Organisatoren van cursussen, waar u aan deelneemt.
 • Uw begrafenisverzekering.
 • Uw garage.
 • Alle verenigingen waar u lid van bent.
 • Alle verenigingen waar u huisgenoten lid van zijn.
 • Uw vakbond.
 • Uw politieke partij.
 • Uw dagbladen.
 • Uw tijdschriften.
 • Uw omroepvereniging.
 • Uw boekenclub.
 • De uitgever van de kunstagenda.
 • De Nederlandse Hartstichting.
 • Andere charitatieve organisaties waar u lid van bent.
 • Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar u lid van bent.
 • Postorderbedrijven waar u wel eens wat koopt.
 • Leveranciers die u regelmatig folders op naam toesturen.
 • De Inspecteur der directe belastingen.
 • De Inspecteur der indirecte belastingen.
 • Het centraal bureau Motorrijtuigenbelasting.
 • Ministerie van Defensie.
 
Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen

 ^top

Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen

 • Huur oude woning opzeggen.
 • Huur oude garage opzeggen.
 • Oude woning te koop aanbieden.
 • Hypotheek regelen.
 • Vrije dagen opnemen.
 • Verhuizing telefoon aanvragen bij KPN.
 • Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e.d.
 • Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie.
 • Informeren naar mogelijkheden voor huurgewenningsbijdrage.
 • Verhuisverlof regelen met werkgever.
 • Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten.
 • Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.
 • Maten nieuwe huis opnemen (zie ook onder "Wat u van uw nieuwe huis moet weten).
 • Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten.
 • Werkster opzeggen.
 • Glazenwasser opzeggen.
 • Erkende verhuizer bellen en offerte opvragen.
 • Afspraak maken met Erkende Verhuizer.
 • Bij inkopen rekening houden met a.s. verhuizing.
 • Verhuisbericht opzenden aan TPG.
 • Beginnen met alles op te ruimen wat u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.
 

Verzekerd wonen

Inboedelverzekering 

 ^top

Met een inboedelverzekering verzekert u uw bezittingen tegen diefstal of beschadiging. Zo dekt u allerlei vormen van schade in en om uw woning, zodat u niet voor onverwachte financiële tegenslagen komt te staan.

De Perfect-Extra inboedelverzekering
Met de Perfect-Extra inboedelverzekering bent u gedekt tegen bijna elke denkbare schade aan uw inboedel in huis. Ook daarbuiten biedt deze verzekering dekking. Maar natuurlijk is de inboedelverzekering in de eerste plaats bedoeld voor de spullen in uw huis.

Daarom wordt daar de meest uitgebreide dekking geboden. Brand, blikseminslag,ontploffing, storm, regenwater, een gesprongen waterleiding, inbraak,vandalisme, aanrijding, schroeien, bederf van etenswaren in de koelkast of de vriezer door stroomuitval, glasscherven, het is bijna te veel om op te noemen. Zoals gezegd houdt de dekking niet helemaal op bij de voordeur (of de achterdeur). Zo is uw inboedel ook verzekerd in de tuin en op het balkon.

En ook elders: in de auto, bij familie of kennissen thuis, op uw werk en zelfs op vakantie in Europa biedt deze verzekering dekking. Weliswaar niet tegen elke schade, maar in ieder geval tegen schade door brand.

Premie
Hoeveel premie u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw woonplaats. Zo betalen inwoners van grote steden een hogere premie dan mensen die op het platteland wonen. Er zijn zelfs verzekeraars die voor iedere postcode een eigen premie hanteren. Informeer bij ons naar de premiekosten voor uw situatie.

 
Laten verhuizen 

 ^top

Nadat u een huis heeft gevonden, wilt u er zo snel mogelijk uw intrek nemen. Als u een vakkundig verhuisbedrijf inhuurt, gaat dat snel en makkelijk.

Kosten verhuisbedrijf
Om een schatting te maken van wat het u allemaal gaat kosten, kunt u het beste gebruikmaken van de ervaring van de verhuizer. Vraag hem om bij u langs te komen, zodat hij te weten komt om hoeveel huisraad het gaat en hoe ver hij moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen. U kunt dan meteen met hem bespreken welke onderdelen u wel of niet aan hem uitbesteedt. Een flinke kostenbesparing maakt u bijvoorbeeld als u zelf uw spullen in- en uitpakt.

Vakkundig verhuizen
Een goede, erkende verhuizer voldoet aan een erkenningsregeling, waarvan de kwaliteit door branchevereniging SAVAM wordt gewaarborgd. Het personeel van een erkende verhuizer is speciaal opgeleid en de verhuizer beschikt over geschikt materieel: verhuiswagens met voldoende laadruimte en degelijke technische hulpmiddelen. De erkende verhuizer is bovendien goed verzekerd.

Een erkende verhuizer herkent u aan het logo 'Erkende verhuizers'. Komt u dit logo tegen bij informatie over een verhuisbedrijf, dan heeft u een betrouwbare verhuizer gevonden. Mochten er onverhoopt problemen ontstaan: alle erkende verhuizers zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Verhuizen. Uw eigen risico is EUR 22,69 en u bent tot een ton verzekerd. Als dat niet genoeg is, kunt u zich laten bijverzekeren tot de werkelijke waarde. Zaken als dure instrumenten moet u soms apart verzekeren.

Tegemoetkoming verhuiskosten
Wanneer u voor uw werk verhuist, kunt u bij uw werkgever een belastingvrije tegemoetkoming in de kosten vragen.
U moet aannemelijk maken dat de verhuizing in verband met uw werk noodzakelijk is. Er zijn twee mogelijke oorzaken:

 • U heeft een nieuwe baan en bent daardoor verhuisd naar een huis dat binnen een afstand van 10 kilometer van de plaats van uw nieuwe werkgever af ligt;
 • Het bedrijf waar u werkt is verhuisd naar een andere plaats, waardoor u ook genoodzaakt bent te verhuizen om de afstand tot uw werk te verminderen.

In beide gevallen geldt dat uw oude woning verder dan 10 kilometer van de plaats van uw werk gelegen is. De verhuiskosten zijn ook aftrekbaar als door de verhuizing de reisafstand tussen uw woning en uw werk minimaal de helft én minimaal 10 kilometer korter wordt.

Sinds kort is het niet meer mogelijk om de transportkosten van uw inboedel, de reiskosten om de nieuwe woning te bekijken, de eventuele opslag van de inboedel en de schoonmaakkosten van uw belastbaar inkomen af te trekken. Voor meer informatie kunt u bellen met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.

 
Opstalverzekering 

 ^top

Deze verzekering van uw huis is noodzakelijk: de meeste hypotheekverstrekkers stellen deze verzekering als voorwaarde voor het verlenen van een hypotheek. De opstalverzekering verzekert uw huis voor de gevolgen van bijvoorbeeld brand, inbraak of storm. Maar daarnaast is er dekking voor diverse andere soorten schades, zoals een gesprongen waterleiding, inbraak,vandalisme, aanrijding en relletjes. U bent zelfs verzekerd tegen de gevolgen van omvallende bouwsteigers of hijskranen. Onder de opstal worden overigens niet alleen uw huis maar ook uw tuin, schuur, leidingen en sanitair verstaan.

Voor het juiste bedrag verzekerd
Het verzekerde bedrag moet overeenstemmen met de herbouwwaarde van het woonhuis. Vraag ons daarom om informatie over de BouwSomWijzer om deze waarde te kunnen bepalen. Als u de BouwSomWijzer gebruikt bij de aanvraag van de woonhuisverzekering, krijgt u vijf jaar garantie tegen onderverzekering.

 
Verbouwen 

 ^top

U kunt uw overwaarde gebruiken om over extra geld te beschikken. Met dat geld kunt u uw huis verbouwen. U maakt geld vrij uit uw overwaarde door het verhogen van uw huidige hypotheek of door een tweede hypotheek af te sluiten.

Fiscaal voordeel
Als u het geld gebruikt voor een verbouwing, dat wil zeggen voor verbetering of onderhoud van uw hoofdwoning, dan is de hypotheekrente volledig aftrekbaar. Rente over leningen, bedoeld voor consumptieve bestedingen, is sinds de ingang van het nieuwe belastingstelsel niet meer fiscaal aftrekbaar.

Verbouwen zonder overwaarde
Wilt u gaan verbouwen als uw huis nog geen overwaarde heeft, bijvoorbeeld omdat u daar nog niet zo lang in woont?
Aan de hand van uw bouwplan zal door een taxateur moeten worden vastgesteld wat de waarde van uw woning, na gereedkomen van de verbouwing, zal zijn. Hierbij moet u wel rekening houden dat de waardevermeerdering na een verbouwing niet gelijk zal zijn aan de verbouwingskosten (een nieuwe keuken zal veelal een geringe waardestijging geven omdat dit zeer persoonlijk is).

Aan de hand van de door de taxateur vastgestelde waarde na verbouwing kan het bedrag van de hypotheekverhoging worden vastgesteld.
Een hypothecaire lening is wel zo gunstig, want u betaalt dan minder rente dan bij een persoonlijke lening.

 
Verzekerd wonen 

 ^top

Uw huis en inboedel zijn kostbare bezittingen, die u zo goed mogelijk wilt verzekeren

Inboedelverzekering
Om uw bezittingen te beschermen tegen beschadiging of diefstal, kunt u een
inboedelverzekering afsluiten. U kunt deze verzekering zo uitgebreid samenstellen als u wilt.

Opstalverzekering
Met de term 'opstal' worden niet alleen uw huis maar ook uw tuin, schuur, leidingen en sanitair bedoeld. De
opstalverzekering dekt schade als gevolg van inbraak, brand of storm. Deze verzekering dient vaak als voorwaarde voor het verlenen van een hypotheek.

 
Zelf verhuizen

^top

Wilt u de verhuiskosten zoveel mogelijk beperken, dan ligt het voor de hand dat u zelf verhuist. U huurt simpelweg een bestelwagen, of u huurt een boedelbak en verhuist alles met uw eigen auto. Verhuisdozen kunt u tegen betaling thuis laten bezorgen en als u wilt kunt u uw meubels tussentijds laten opslaan. Tot slot een goed gesprek met uw verzekeringsadviseur en u weet hoe uw bezit bij eventuele schade gedekt is.

Boedelbak of bestelauto huren
Voor een boedelbak betaalt u gemiddeld EUR 45,38 per dag; een bestelwagen kost ongeveer EUR 136,13 per dag. Daarbij zijn regelmatig enkele honderden vrije kilometers inbegrepen. Verder is er vaak een kleine toeslag voor het afkopen van het eigen risico van de autoverzekering.

Maak het uzelf gemakkelijk
U kunt verhuisdozen bij u thuis laten bezorgen. Ze zijn er in verschillende maten. Er zijn luxe kledingverhuisboxen en u kunt inpakpapier bestellen om uw breekbare spullen in te verpakken. Ook andere hulpmiddelen kunnen uw verhuizing vergemakkelijken. Als u bijvoorbeeld niet op de begane grond gaat wonen, is een verhuislift (gemiddeld EUR 59,- per dag) erg handig. Ook een steekwagentje (ongeveer EUR 11,34 per dag) is een uitkomst als u zware spullen moet verplaatsen.

Tussentijdse opslag
Mocht u, om welke reden dan ook, uw meubels of andere spullen willen opslaan, dan kan dat heel eenvoudig. Verschillende bedrijven bieden opslagruimtes op maat aan: u kunt zelf bepalen hoeveel ruimte u nodig heeft en afhankelijk daarvan betaalt u een huurprijs. U heeft dus zelf de kosten in de hand.

Goed verzekerd op pad
Als u besluit om alles zelf te doen, kan het geen kwaad om even contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Om te beginnen vanwege de eventuele schade die meubels en apparatuur tijdens het transport kunnen oplopen, maar ook voor het geval dat één van uw verhuishulpen een ongelukje krijgt. Eventuele schade die door uw hulpen wordt veroorzaakt, kunnen ze zelf claimen bij hun eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

Verzekeren

Wat moet u verzekeren 

 ^top

Als u een woning koopt en een hypotheek afsluit kunt u zich voor een aantal risico's verzekeren. Een verzekering voor het risico van overlijden wordt meestal voor een deel verplicht gesteld door de geldverstrekker. Maar ook tegen arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid kunt u zich verzekeren. Tot slot moet u uw eigendommen verzekeren tegen onder andere brand en diefstal.

Overlijdensrisico
Als u of uw partner overlijdt gedurende de looptijd van de hypotheek, kan dit tot gevolg hebben dat de achterblijvende partner de hypotheek zelfstandig moet doorbetalen. Om er voor te zorgen dat bij overlijden de achterblijvende partner de hypotheeklasten kan blijven betalen, kan het risico van overlijden tijdens de looptijd van de hypotheek worden afgedekt. Hiervoor dient een overlijdensrisicoverzekering te worden afgesloten. Bij overlijden wordt dan het verzekerd bedrag uitgekeerd. Stel dat u een overlijdensrisicoverzekering sluit voor een bedrag van EUR 90.756,-. Bij overlijden zal dan EUR 90.756,- worden uitgekeerd. Als aan de
fiscale spelregels is voldaan, is de uitkering belastingvrij. De uitkering dient wel gebruikt te worden om de hypotheek af te lossen.

U kunt een verzekering die uitkeert bij overlijden ook combineren met een spaarverzekering. U krijgt dan één verzekering die zowel op de einddatum als bij eerder overlijden uitkeert. U kunt zich verzekeren voor het risico dat u zou overlijden, dat uw partner zou overlijden of dat één van beiden overlijdt.

! Veelal zal de geldverstrekker eisen dat voor een deel van de hypotheek het risico van overlijden is afgedekt.

De grens ligt vaak bij 75% van de executiewaarde. Dat houdt in dat alles boven die grens verzekerd dient te zijn. De geldverstrekker wil namelijk de zekerheid dat in principe onder alle omstandigheden de hypotheek wordt terugbetaald.

Arbeidsongeschiktheid
Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u arbeidsongeschikt raken. Dit heeft vaak tot gevolg dat het inkomen achteruit gaat. Het risico van arbeidsongeschiktheid kunt u afdekken. U kunt kiezen voor een verzekering op basis van:

 • Premievrijstelling, dat houdt in dat u gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid geen premies voor de verzekering hoeft te betalen (dit drukt dan uw maandlasten).
 • Uitkeringen, tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid krijgt u extra inkomen.
 • Overname hypotheeklasten, de verzekeringsmaatschappij neemt tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid een deel van uw maandlasten over. 

Werkloosheid
Stel dat u uw baan verliest. Is de hypotheek dan nog betaalbaar? Dit is een vraag die u zich dient te stellen bij het afsluiten van een hypotheek. Ook als door werkloosheid uw inkomen achteruit gaat, moet een hypotheek betaalbaar blijven. Door het aangaan van een verzekering kunt u dit risico afdekken. U verzekert als het ware een deel van uw maandlasten. Wanneer u dan werkloos raakt, worden gedurende een bepaalde periode de verzekerde maandlasten door de verzekeringsmaatschappij overgenomen. Zo'n verzekering kan alleen in combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden gesloten. Voor de te verzekeren maandlasten geldt een maximum. Om in aanmerking te komen voor zo'n verzekering moet u wel minimaal één jaar in vaste dienst werkzaam zijn.

Inboedel en opstalverzekering
Als u een woning koopt moet deze verzekerd zijn tegen mogelijke schades. Hiervoor dient u een opstalverzekering af te sluiten. Als u eigenaar bent van een appartement wordt de opstalverzekering collectief afgesloten door de Vereniging van Eigenaren. Om ook al uw eigendommen binnenshuis te verzekeren, dient u een inboedelverzekering af te sluiten.